شرکت هایی که همکاری با آنها افتخارگروه صنعتی کاران است.


پتروشیمی لاله
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی مبین
پتروشیمی پارس
پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی آریا ساسول

پتروشیمی کردستان 

پترو شیمی آبادان 

پتروشیمی کاویان 

پتروشیمی جم

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید